O rentę socjalną mogą starać się osoby pełnoletnie, u których w latach młodzieńczych, w okresie nauki szkolnej lub studiów, doszło do naruszenia sprawności organizmu. Renta zostanie przyznana, jeśli pogorszenie stanu zdrowia spowodowało całkowitą niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej. Niska kwota świadczenia często zmusza rencistów do dorabiania, przy czym ZUS nie zakazuje takiej możliwość. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zbyt wysoki przychód może spowodować przekroczenie limitu narzuconego przez ZUS i tym samym doprowadzić do zawieszenia świadczenia. Ile wynosi renta socjalna? Kto może starać się o jej przyznanie?

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

Z wnioskiem o rentę socjalną może wystąpić osoba pełnoletnia, przy czym za pełnoletnią uważa się także kobietę w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, która wstąpiła w związek małżeński. Wnioskodawcą może zostać także przedstawiciel osoby niezdolnej do pracy, opiekun faktyczny lub ośrodek opieki społecznej. Przyznanie świadczenia odbywa się na podstawie opinii lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. W celu rozpatrzenia wniosku ZUS bierze pod uwagę okres, w którym doszło do naruszenia sprawności prowadzącego do całkowitej niezdolności do pracy. Uprawnienia do renty socjalnej może zdobyć osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu:

  • przed ukończeniem 18 roku życia
  • w trakcie nauki szkolnej
  • w trakcie studiów – przed ukończeniem 25 r.ż.
  • w trakcie studiów doktoranckich
  • w trakcie aspirantury naukowej.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Uprawnienia do renty socjalnej nie uzyskają osoby, które pobierają świadczenie z tytułu emerytury, renty chorobowej, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, uposażenia w stanie spoczynku czy świadczeń o charakterze przedemerytalnym. Renta socjalna nie przysługuje także osobom otrzymującym rentę rodzinną, o ile jej wysokość przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto wniosek o rentę socjalną będzie rozpatrzony negatywnie u osób pobierających rentę zagraniczną, aresztowanych lub przebywających w więzieniu, a także właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych.

Ile wynosi renta socjalna?

Wysokość renty socjalnej wynosi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – stawka ta obowiązuje wszystkich uprawnionych. Świadczenie podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, dlatego z roku na rok renciści otrzymują wyższe uposażenie. Warto jednak pamiętać, że rencista uzyskujący łączny przychód w wysokości powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, musi liczyć się z zawieszeniem renty socjalnej. Do przychodów zalicza się wynagrodzenie podlegające obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne (np. w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej), a także zasiłki (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy). Po osiągnięciu przychodów w kwocie uzasadniającej zawieszenie renty, rencista ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o zaistniałym fakcie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ