W ramach umowy zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i starannego wykonania pracy, choć efekt końcowy (inaczej niż w umowie o dzieło) nie warunkuje jej prawidłowego bądź nieprawidłowego wykonania. Z kolei Zleceniodawca jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia, pomniejszonego o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o ile Zleceniobiorca im podlega). Sprawdźmy zatem, jak przebiega rozliczenie umowy zlecenia i czy Zleceniobiorca zawsze musi wykazywać swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kto wystawia rachunek z umowy zlecenia?

Uregulowanie należności odbywa się na podstawie rachunku, który może wystawić zarówno podmiot zlecający, jak i wykonawca zlecenia. Jednak w praktyce rozliczanie umowy zlecenia leży po stronie Zleceniodawcy, zwłaszcza jeśli występuje on w postaci przedsiębiorcy. Po prostu osoby prowadzące działalność gospodarczą mają większe doświadczenie w wystawianiu rachunków i ich rozliczaniu, co pozwala uniknąć pomyłki przez osobę niezorientowaną w księgowości. Jeśli umowa została zawarta na odległość, można przesłać rachunek pocztą elektroniczną, gdyż nie ma konieczności podpisywania dokumentu.

Rozliczenie umowy zlecenia – jak obliczyć wynagrodzenie?

Zleceniobiorca będący osobą fizyczną, nie zawsze musi wykazywać dochód z umowy zlecenia w zeznaniu rocznym. Jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł brutto, Zleceniodawca odprowadza do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek w wysokości 18%.

Wówczas wyliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenie odbywa się następująco: od dochodu brutto odejmujemy składki ZUS (emerytalną 9,76%, rentową 1,5% i chorobową 2,45%), następnie od uzyskanej kwoty odejmujemy składkę zdrowotną 9%. Zryczałtowany podatek 18% obliczamy od kwoty brutto. Kwota do wypłaty to dochód brutto, pomniejszony o składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek 18%.

Natomiast rozliczenie umowy zlecenia w przypadku, gdy dochód przekracza 200 zł brutto, przebiega na zasadach ogólnych. W tej sytuacji wynagrodzenie do wypłaty obliczamy następująco:

  1. Od kwoty brutto odejmujemy składki ZUS i od uzyskanej kwoty odejmujemy koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%).
  2. Od kwoty brutto pomniejszonej o składki ZUS obliczamy składkę zdrowotną: 9% dla składki odprowadzanej do ZUS i 7,75% dla składki do odliczenia od podatku.
  3. Obliczamy podatek: od kwoty brutto pomniejszonej o składki ZUS odejmujemy koszty uzyskania przychodu. Wynik zaokrąglamy do pełnych złotówek i wyliczamy podatek 18%. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od uzyskanej kwoty odejmujemy składkę zdrowotną do odliczenia od podatku.
  4. Wynagrodzenie do wypłaty obliczamy, odejmując od kwoty brutto składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek.

Rozliczenie umowy zlecenia jest znacznie prostsze, gdy zleceniobiorca nie podlega składkom ZUS i składce zdrowotnej. Wówczas dla wynagrodzenia brutto obliczamy koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%) – otrzymany wynik mnożymy przez 18%, co daje nam zaliczkę na podatek. Wynagrodzenie netto obliczamy, odejmując zaliczkę do kwoty brutto.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ